Strona główna » Jednostki Organizacyjne » Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej użytkownik: gość
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
GOPS
Gminne Centrum Kultury
Szkoły, przedszkola
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
SP ZOZ
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie został powołany 1 marca 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Żórawina.

Adres strony internetowej zakładu: http://gzgkzorawina.pl/

Przedmiotem działalności GZGK w  Żórawinie jest:

1. tworzenie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną
a) produkcja i zaopatrzenie w wodę,
b) odprowadzanie ścieków,
c) eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

2. Działalność wytwórcza i usługowa w branży komunalnej.
3. Zaopatrzenie w energię cieplną.
4. Utrzymywanie czystości oraz urządzeń sanitarnych.


Dyrektorem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie jest Pan Bartłomiej Dytwiński.

Siedziba zakładu mieści się w Węgrach przy ul. Młyńskiej 9.

Sekretariat
 - zgłaszanie stanów wodomierzy, zamawianie beczki asenizacyjnej oraz pozostałe sprawy dotyczące działalności Zakładu

sekretariat.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3165116
tel. 0-71 3165427
fax 0-71 7234570

Dział Techniczny
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej inwestycji budowlanych
- nadzór nad inwestycjami i wykonawstwem usług świadczonych przez zakład.
- podpisywanie umów na dostawę wody, odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi, oraz usuwanie wszelkich nieprzewidzianych awarii i usterek technicznych powstałych na sieciach i obiektach

techniczny.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3165116 w 24


Dział Eksploatacji
- zapewnienie prawidłowej, bieżącej obsługi i eksploatacji, oraz stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze Stacjami Uzdatniania Wody, oraz oczyszczalniami ścieków.
- bieżąca kontrola jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności
- podejmowanie niezbędnych działań, zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwanie awarii i wykrywanie nielegalnych podłączeń

eksploatacja.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3165116 w 25


Dział Księgowości
- windykacja, płatności, oraz pozostałe sprawy związane z księgowością oraz sprawami personalnymi Zakładu

ksiegowosc.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3164150
tel. 0-71 3165116 w 23

 


Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Michał Jackowiak

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 23984 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
31-07-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: "Przebudowa ul. Urzędniczej w Żórawinie" więcej...
15-07-2014: Postanowienie w spr. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przeds. na środowisko "Budowa kompleksu magazynowego rzepaku...." na dz. nr 195/2 i 196/2 w miejscowości Żórawina więcej...
30-06-2014: Korekta - Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.19.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działki nr 92/2 w Galowicach) więcej...
27-06-2014: Uchwała nr XXXVIII/295/14 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żórawina za 2013 rok więcej...
27-06-2014: Uchwała nr XXXVIII/296/14 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu ZOZ w roku 2013 więcej...
27-06-2014: Uchwała nr XXXVIII/297/14 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina więcej...
26-06-2014: Aktualizacja - GZGK w Żórawinie ogłasza przetarg pn: "Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie" więcej...
25-06-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: Remont drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową położonej na działkach nr 121, 120 obręb Suchy Dwór, gmina Żórawina więcej...
24-06-2014: Aktualizacja - Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pn: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowie"  więcej...
23-06-2014: Informacja o zamknięciu przejazdu kolejowego na drodze powiatowej nr 1954 D pomiędzy Bogunowem i Węgrami w dniach 23 i 24 czerwca 2014 r. więcej...