Strona główna » Jednostki Organizacyjne » Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej użytkownik: gość
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
GOPS
Gminne Centrum Kultury
Szkoły, przedszkola
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
SP ZOZ
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie został powołany 1 marca 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Żórawina.

Adres strony internetowej zakładu: http://gzgkzorawina.pl/

Przedmiotem działalności GZGK w  Żórawinie jest:

1. tworzenie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną
a) produkcja i zaopatrzenie w wodę,
b) odprowadzanie ścieków,
c) eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

2. Działalność wytwórcza i usługowa w branży komunalnej.
3. Zaopatrzenie w energię cieplną.
4. Utrzymywanie czystości oraz urządzeń sanitarnych.


Dyrektorem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie jest Pan Bartłomiej Dytwiński.

Siedziba zakładu mieści się w Węgrach przy ul. Młyńskiej 9.

Sekretariat
 - zgłaszanie stanów wodomierzy, zamawianie beczki asenizacyjnej oraz pozostałe sprawy dotyczące działalności Zakładu

sekretariat.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3165116
tel. 0-71 3165427
fax 0-71 7234570

Dział Techniczny
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej inwestycji budowlanych
- nadzór nad inwestycjami i wykonawstwem usług świadczonych przez zakład.
- podpisywanie umów na dostawę wody, odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi, oraz usuwanie wszelkich nieprzewidzianych awarii i usterek technicznych powstałych na sieciach i obiektach

techniczny.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3165116 w 24


Dział Eksploatacji
- zapewnienie prawidłowej, bieżącej obsługi i eksploatacji, oraz stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze Stacjami Uzdatniania Wody, oraz oczyszczalniami ścieków.
- bieżąca kontrola jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności
- podejmowanie niezbędnych działań, zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwanie awarii i wykrywanie nielegalnych podłączeń

eksploatacja.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3165116 w 25


Dział Księgowości
- windykacja, płatności, oraz pozostałe sprawy związane z księgowością oraz sprawami personalnymi Zakładu

ksiegowosc.gzgk@zorawina.pl
tel. 0-71 3164150
tel. 0-71 3165116 w 23

 


Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Michał Jackowiak

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 24200 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
22-08-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Kompleksu Magazynowego Rzepaku wraz z Urządzeniami Towarzyszącymi” więcej...
21-08-2014: Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego więcej...
20-08-2014: Zarządzenie nr 377/2014 Wójta Gminy Żórawina w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (...) - "Wyprawka szkolna" więcej...
20-08-2014: Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żórawina- etap II więcej...
18-08-2014: Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. "Modernizacja szkolnego placu zabaw w Rzeplinie" w ramach Programu "Radosna Szkoła" więcej...
18-08-2014: Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.27.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 249/12 Przecławice) więcej...
18-08-2014: Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.28.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 28/12 Karwiany-Komorowice) więcej...
18-08-2014: Wójt Gminy Żórawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 6845.29.2014 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (działka 516 w Żórawinie) więcej...
12-08-2014: Uchwała nr XXXIX/298/14 z dnia 12 sierpnia 2014 w sprawie zmiany budżetu gminy Żórawina na rok 2014 więcej...
12-08-2014: Uchwała nr XXXIX/299/14 z dnia 12 sierpnia 2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Żórawina więcej...