KOSZTORYS INWESTORSKI

 

 

kosztorys ofertowy

 

45233000-9

 

 

45233140-2

 

 

45111000-8

 

 

45200000-9

 

 

45230000-8

 

 

45231000-5

 

 

45111200-0

 

 

45112720-8

 

 

45212200-8

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Budowa chodnika

ADRES INWESTYCJI

:

Polakowice

INWESTOR

:

Urząd Gminy Żórawina

ADRES INWESTORA

:

ul. Kolejowa 6 , 55-020 Żórawina

BRANŻA

:

drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

Słownie:

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania

 

Data zatwierdzenia

Lp.

Podstawa wyceny

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena

Wartość

(5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

Budowa chodnika z kostki w Polakowicach

1

 

WJAZDY

1 d.1

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km

(8.30+5.70)/1000 = 0.014

 

 

2 d.1

KNR 2-31 0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta. ( wraz z wykopem pod krawężniki)

m2

1.70*(8.30+5.70) = 23.800

 

 

3 d.1

KNR 2-31 0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta. Łączna głębokość 42 cm. Krotność = 6.4

m2

23.80

 

 

4 d.1

KNR 2-31 0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

23.80

 

 

5 d.1

KNR 2-31 0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

1.50*(8.30+5.70) = 21.000

 

 

6 d.1

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

m2

21.0

 

 

7 d.1

KNR 2-31 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.Łączna grubość 20 cm. Krotność = 5

m2

21.0

 

 

8 d.1

KNR 2-31 0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2

21.0

 

 

9 d.1

KNR 2-31 0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.Łączna grubość 4 cm.

m2

21.0

 

 

10 d.1

NNRNKB 231 0511-01

Układanie nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm , szarej

m2

21.0

 

 

2

 

CHODNIK

11 d.2

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km

(97.15-26.0-14.0+22.0+144.85)/1000 = 0.224

 

 

12 d.2

KNR 2-31 0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta ( wraz z wykopem pod obrzeża i krawężniki)

m2

1.70*(97.15-26.0-14.0+22.0)+((1.20+1.70)/2)*144.85 = 344.588

 

 

13 d.2

KNR 2-31 0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta. Łączna głębokość 29 cm. Krotność = 3.8

m2

344.59

 

 

14 d.2

KNR 2-31 0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

344.59

 

 

15 d.2

KNR 2-31 0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

1.50*(97.15-26.0-14.0+22.0)+((1.0+1.50)/2)*144.85 = 299.788

 

 

16 d.2

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

m2

299.79

 

 

17 d.2

KNR 2-31 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.Łączna grubość 10 cm. Krotność = -5

m2

299.79

 

 

18 d.2

KNR 2-31 0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2

299.79

 

 

19 d.2

NNRNKB 231 0511-01

Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm , szarej

m2

299.79

 

 

3

 

POZOSTAŁE ROBOTY

20 d.3

KNR 2-31 0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m

216.0-8.30-5.70+22.0 = 224.000

 

 

21 d.3

KNR 2-31 0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3

257.50*0.065 = 16.738

 

 

22 d.3

KNR 2-31 0403-02

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce piaskowej

m

5.70+8.30+216.0+22.0+3*1.50+1.0 = 257.500

 

 

23 d.3

KNR-W 2-18 0408-02 analogia

Ułożenie rury z PVC o śr. zewn. 160 mm w chodniku celem odprowadzenia wody.

m

3.0

 

 

24 d.3

KNR 4-01 0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

23.80*0.42+344.59*0.29 = 109.927

 

 

25 d.3

KNR 4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km . Łączna odległość 5 km. Krotność = 4

m3

109.927

 

 

Ogółem wartość kosztorysowa robót

 

Słownie: