KOSZTORYS INWESTORSKI

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

45233000-9

 

 

45233140-2

 

 

45111000-8

 

 

45200000-9

 

 

45230000-8

 

 

45231000-5

 

 

45111200-0

 

 

45112720-8

 

 

45212200-8

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Budowa chodnika

ADRES INWESTYCJI

:

Rzeplin

INWESTOR

:

Urząd Gminy Żórawina

ADRES INWESTORA

:

ul. Kolejowa 6 , 55-020 Żórawina

BRANŻA

:

drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

Słownie:

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania

 

Data zatwierdzenia

Lp.

Podstawa wyceny

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena

Wartość

(5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

Budowa chodnika z kostki w Rzeplinie

1

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 d.1

KNR 2-31 0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm

m2

1.50*5.60 = 8.400

 

 

2 d.1

KNR 2-31 0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.Łączna grubość 20 cm. Krotność = 17

m2

8.40

 

 

3 d.1

KNR 2-31 0810-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm

m2

(1.50+1.0)/2*34.0+1.50*12.90 = 61.850

 

 

4 d.1

KNR 2-31 0810-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grub.Łączna grubość 20 cm. Krotność = 8

m2

61.85

 

 

2

 

WJAZDY

5 d.2

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km

(6.60+4.10+5.80+10.80+5.20+12.90+5.0)/1000 = 0.050

 

 

6 d.2

KNR 2-31 0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta. ( wraz z wykopem pod krawężniki)

m2

1.40*6.60+1.70*(4.10+5.80+10.80+5.20+12.90+5.0) = 83.700

 

 

7 d.2

KNR 2-31 0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta. Łączna głębokość 42 cm. Krotność = 6.4

m2

83.70

 

 

8 d.2

KNR 2-31 0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

83.70

 

 

9 d.2

KNR 2-31 0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

1.20*6.60+1.50*(4.10+5.80+10.80+5.20+12.90+5.0) = 73.620

 

 

10 d.2

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

m2

73.62

 

 

11 d.2

KNR 2-31 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.Łączna grubość 20 cm. Krotność = 5

m2

73.62

 

 

12 d.2

KNR 2-31 0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2

73.62

 

 

13 d.2

KNR 2-31 0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.Łączna grubość 4 cm.

m2

73.62

 

 

14 d.2

NNRNKB 231 0511-01

Układanie nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm , szarej

m2

73.62

 

 

3

 

CHODNIK

15 d.3

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km

(5.60+19.20+3.80+8.60+9.40+9.60+38.80+19.30+12.90+10.40+3.90)/1000 = 0.142

 

 

16 d.3

KNR 2-31 0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta ( wraz z wykopem pod obrzeża i krawężniki)

m2

1.70*(5.60+19.20+3.80+8.60+9.40+9.60+38.80+19.30)+(1.70+1.40)/2*12.90+(1.55+1.20)/2*10.40+3.80*3.90 = 243.425

 

 

17 d.3

KNR 2-31 0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta. Łączna głębokość 29 cm. Krotność = 3.8

m2

243.43

 

 

18 d.3

KNR 2-31 0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

243.43

 

 

19 d.3

KNR 2-31 0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

1.50*(5.60+19.20+3.80+8.60+9.40+9.60+38.80+19.30)+(1.50+1.20)/2*12.90+(1.35+1.0)/2*10.40+3.60*3.90 = 215.125

 

 

20 d.3

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

m2

215.13

 

 

21 d.3

KNR 2-31 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.Łączna grubość 10 cm. Krotność = -5

m2

215.13

 

 

22 d.3

KNR 2-31 0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2

215.13

 

 

23 d.3

NNRNKB 231 0511-01

Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm , szarej

m2

215.13

 

 

4

 

POZOSTAŁE ROBOTY

24 d.4

KNR 2-31 0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m

25.10+29.60+1.0+3.80+8.60+22.90+2.10*2+45.20 = 140.400

 

 

25 d.4

KNR 2-31 0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3

232.40*0.065 = 15.106

 

 

26 d.4

KNR 2-31 0403-02

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce piaskowej

m

2*1.50+4.10+6.60+5.80+10.80+5.20+12.90+5.0+29.20+35.40+3.80+8.60+38.90+63.10 = 232.400

 

 

27 d.4

KNR-W 2-18 0408-02 analogia

Ułożenie rury z PVC o śr. zewn. 160 mm celem odprowadzenia wody do studzienki .

m

2.30

 

 

28 d.4

KNR 2-31 1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych

szt.

2

 

 

29 d.4

KNR 4-01 0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

83.70*0.42+243.43*0.29 = 105.749

 

 

30 d.4

KNR 4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km . Łączna odległość 5 km. Krotność = 4

m3

105.75

 

 

31 d.4

KNR 4-01 0108-15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórek na odległość do 1 km

m3

8.40*0.20+12.37 = 14.050

 

 

32 d.4

KNR 4-01 0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy nast. 1 km. Łączna odległość 5 km. Krotność = 4

m3

14.05

 

 

Ogółem wartość kosztorysowa robót

 

Słownie: