KOSZTORYS INWESTORSKI

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Budowa chodnika

ADRES INWESTYCJI

:

Suchy Dwór

INWESTOR

:

Urząd Gminy Żórawina

ADRES INWESTORA

:

ul. Kolejowa 6 , 55-020 Żórawina

BRANŻA

:

drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

Słownie:

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania

 

Data zatwierdzenia

Lp.

Podstawa wyceny

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena

Wartość

(5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

Budowa chodnika z kostki w Suchym Dworze

1

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 d.1

KNR 2-31 0810-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm

m2

1.50*(5.0+6.0)+1.10*1.70 = 18.370

 

 

2 d.1

KNR 2-31 0810-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grub.Łączna grubość 20 cm. Krotność = 8

m2

18.37

 

 

3 d.1

KNR 2-31 0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej

m

10.60

 

 

4 d.1

KNR 19-01 0106-02 analogia

Rozebranie schodów z puzli

m2

1.50*2.40 = 3.600

 

 

2

 

WJAZDY

5 d.2

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km

(4.80+4.0+6.70+5.0+5.70+6.0+5.60+6.60+5.30+7.70)/1000 = 0.057

 

 

6 d.2

KNR 2-31 0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta. ( wraz z wykopem pod krawężniki)

m2

1.70*(4.80+4.0)+1.70*(6.70+5.0+5.70+6.0+5.60)+1.80*6.60+(1.50+1.40)/2*5.30+(1.20+1.70)/2*7.70 = 94.990

 

 

7 d.2

KNR 2-31 0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta. Łączna głębokość 42 cm. Krotność = 6.4

m2

1.70*(4.80+4.0) = 14.960

 

 

8 d.2

KNR 2-31 0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta. Łączna głębokość 62 cm. Krotność = 10.4

m2

1.70*(6.70+5.0+5.70+6.0+5.60)+1.80*6.60+(1.50+1.40)/2*5.30+(1.20+1.70)/2*7.70 = 80.030

 

 

9 d.2

KNR 2-31 0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

94.99

 

 

10 d.2

KNR 2-31 0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

1.50*(4.80+4.0)+1.50*(6.70+5.0+5.70+6.0+5.60)+1.60*6.60+(1.30+1.20)/2*5.30+(1.0+1.50)/2*7.70 = 83.510

 

 

11 d.2

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

m2

83.51

 

 

12 d.2

KNR 2-31 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.Łączna grubość 20 cm. Krotność = 5

m2

83.51

 

 

13 d.2

KNR 2-31 0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2

83.51

 

 

14 d.2

KNR 2-31 0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.Łączna grubość 4 cm.

m2

83.51

 

 

15 d.2

NNRNKB 231 0511-01

Układanie nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm , szarej

m2

83.51

 

 

3

 

CHODNIK

16 d.3

KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km

(10.60+25.50+6.50+12.30+33.30+62.80+6.60+24.50+13.95+10.50+11.80+4.80+11.80+39.70+6.70+21.60+3.30)/1000 = 0.306

 

 

17 d.3

KNR 2-31 0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta ( wraz z wykopem pod obrzeża i krawężniki)

m2

1.70*(10.60+25.50)+(1.70+1.90)/2*6.50+1.70*(12.30+33.30+62.80+6.60+24.50)+(1.70+1.30)/2*13.95+(1.30+1.40)/2*10.50+(1.40+1.0)/2*11.80+(1.0+1.80)/2*4.80+(1.80+1.70)/2*11.80+(1.70+1.50)/2*39.70+(1.50+1.60)/2*6.70+1.30*21.60+1.80*3.30 = 494.775

 

 

18 d.3

KNR 2-31 0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta. Łączna głębokość 29 cm. Krotność = 3.8

m2

1.70*(10.60+25.50)+(1.70+1.90)/2*6.50 = 73.070

 

 

19 d.3

KNR 2-31 0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta. Łączna głębokość 49 cm. Krotność = 7.8

m2

1.70*(12.30+33.30+62.80+6.60+24.50)+(1.70+1.30)/2*13.95+(1.30+1.40)/2*10.50+(1.40+1.0)/2*11.80+(1.0+1.80)/2*4.80+(1.80+1.70)/2*11.80+(1.70+1.50)/2*39.70+(1.50+1.60)/2*6.70+1.30*21.60+1.80*3.30 = 421.705

 

 

20 d.3

KNR 2-31 0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

494.725

 

 

21 d.3

KNR 2-31 0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

1.50*(10.60+25.50)+(1.50+1.70)/2*6.50+1.50*(12.30+33.30+62.80+6.60+24.50)+(1.50+1.10)/2*13.95+(1.10+1.20)/2*10.50+(1.20+0.8)/2*11.80+(0.8+1.60)/2*4.80+(1.60+1.50)/2*11.80+(1.50+1.30)/2*39.70+(1.30+1.40)/2*6.70+1.10*21.60+1.60*3.30 = 433.525

 

 

22 d.3

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

m2

433.53

 

 

23 d.3

KNR 2-31 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.Łączna grubość 10 cm. Krotność = -5

m2

433.53

 

 

24 d.3

KNR 2-31 0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2

433.53

 

 

25 d.3

NNRNKB 231 0511-01

Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm , szarej

m2

433.53

 

 

4

 

POZOSTAŁE ROBOTY

26 d.4

KNR 2-31 0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m

13.95+15.80+21.60*2+12.30+11.80+4.80+3.30+23.40+39.70+6.70+62.80*2+6.60+24.50+10.60+25.50+6.50 = 374.250

 

 

27 d.4

KNR 2-31 0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

m3

323.10*0.065 = 21.002

 

 

28 d.4

KNR 2-31 0403-02

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce piaskowej

m

1.50+17.30+5.30+19.0+19.50+6.70+7.70+6.60+5.0+5.70+4.80+21.70+38.30+39.70+12.40+6.0+1.50*2+18.20+24.50+4.80+4.0+51.40 = 323.100

 

 

29 d.4

KNR 2-31 1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymianą pokryw betonowych na nowe

szt.

5

 

 

30 d.4

KNR 4-01 0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

14.96*0.42+80.03*0.62+73.07*0.29+421.705*0.49 = 283.728

 

 

31 d.4

KNR 4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km . Łączna odległość 5 km. Krotność = 4

m3

283.73

 

 

32 d.4

KNR 4-01 0108-15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórek na odległość do 1 km

m3

18.37*0.20 = 3.674

 

 

33 d.4

KNR 4-01 0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy nast. 1 km. Łączna odległość 5 km. Krotność = 4

m3

3.674

 

 

Ogółem wartość kosztorysowa robót

 

Słownie: