Strona główna » Prawo Lokalne » Komunikaty użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy i terminy sesji
Zarządzenia
Obwieszczenia
Sposoby stanowienia prawa miejscowego
Komunikaty
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Postanowienie Wójta Gminy

Z dnia 2006/6/7
Ważne od 2006/6/7
Ważne do 2006/6/28

Żórawina,  07.06.2006r.

L.dz UG FiP-7624/123/2006                                                     

POSTANOWIENIE

    Na  podstawie  art. 51  ust. 2  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  Prawo  ochrony  środowiska

( Dz. U. Nr  62,  poz  627  z  późn.  zmianami)  oraz  art.  123  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  po  zasięgnięciu  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  we  Wrocławiu  oraz  Starosty  Powiatu  Wrocławskiego.

Postanawiam

     Stwierdzić  obowiązek  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  zakładu  składowania  i  przetwórstwa  metali  Tibnor  Sp. z o.o. (budynek  warsztatowy  WA)  budynek  biurowy  BA,  zakład  obróbki  precyzyjnej  metali  wraz  z  biurami  Tibnor  Sp. z o.o. ( budynek  warsztatowy  WB) wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  ( drogi,  parkingi,  bocznica  kolejowa,  urządzenia  infrastruktury  technicznej,  przyłącza)  w  miejscowości  Żórawina   na  działce  nr. 788,  obręb  Żórawina ,  gmina   Żórawina. 

    Raport  winien  uwzględniać  oddziaływanie  przedsięwzięcia  na  środowisko  z  uwzględnieniem  wszystkich  komponentów  środowiska.

Przy  opracowywaniu  raportu  należy  uwzględnić  wymogi  dotyczące  sporządzania  raportów  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi  tj.  art.  52  ustawy  z  dnia  27.04.2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  ( Dz.U.Nr 62,  poz.  627  z  późn.  zmianami).

UZASADNIENIE

     Wnioskiem   z  dnia  12. 04. 2006 r.  Firma  TIBNOR  Sp. z o.o., mającego  siedzibę  w  Jelczu  Laskowicach  przy  ul. Inżynierskiej  3,  zwróciła  się  do  Urzędu  Gminy  Żórawina  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  zakładu  składowania  i  przetwórstwa  metali  Tibnor  Sp. z o.o. (budynek  warsztatowy  WA)  budynek  biurowy  BA,  zakład  obróbki  precyzyjnej  metali  wraz  z  biurami  Tibnor  Sp. z o.o. ( budynek  warsztatowy  WB) wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  ( drogi,  parkingi,  bocznica  kolejowa,  urządzenia  infrastruktury  technicznej,  przyłącza)  w  miejscowości  Żórawina   na  działce  nr. 788,  obręb  Żórawina ,  gmina   Żórawina. 

    Urząd  Gminy  Żórawina   wystąpił  o  wydanie  opinii  w  sprawie  obowiązku  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko   do   Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  we  Wrocławiu  oraz  do  Starostwa  Powiatowego  we  Wrocławiu.

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  pismem:  ZNS-601–215/HJ/06  z  dnia 

19.05.2006r.  postanawia  stwierdzić  obowiązek  sporządzania  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  w/w  przedsięwzięcia.

Starosta  Powiatowy  we  Wrocławiu  pismem:  SP/OŚ/7633.OP-10/ZO/2006  z  dnia  10.05.2006r.  postanawia  uznać  za  celowe  nałożenie  obowiązku  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia  wyżej  wymienionego.

    Zgodnie  z  przedłożoną  dokumentacją,  biorąc  pod  uwagę  charakter  projektowanej  inwestycji, która  zgodnie  z  §  3  pkt 72  i  pkt  72a  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  09.01.2004 r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  kryteriów  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do  sporządzania  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz. U. Nr  257,  poz.  2573  z  późn.  zmianami)  w/w  przedsięwzięcie  należy  zaliczyć  do  inwestycji  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko.  Tym  samym  stwierdza  się  celowość  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na   środowisko  dla  w/w  przedsięwzięcia.   

POUCZENIE

  Od  niniejszego  postanowienia  służy  stronom  prawo  wniesienia  zażalenia  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  we  Wrocławiu,   za   pośrednictwem  Wójta  Gminy  Żórawina,  w  terminie  siedmiu  dni  od  daty  jego  doręczenia.

Wytwarzający informację Andrzej Szawan
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Andrzej Szawan

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 312305 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...