Strona główna » Prawo Lokalne » Komunikaty użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy i terminy sesji
Zarządzenia
Obwieszczenia
Sposoby stanowienia prawa miejscowego
Komunikaty
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Postanowienie w sprawie raportu - droga Żórawina - Suchy Dwór

Z dnia 2006/6/26
Ważne od 2006/6/26
Ważne do 2006/7/17

Żórawina,  26.06.2006r.

L.dz UG FiP-7624/146/2006                                                     

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art. 51  ust. 2  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  Prawo  ochrony  środowiska

( Dz. U. Nr  62,  poz  627  z  późn.  zmianami)  oraz  art.  123  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  po  zasięgnięciu  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  we  Wrocławiu  oraz  Starosty  Powiatu  Wrocławskiego.

Postanawiam

     Uznać  za  celowe  nałożenie  obowiązku  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi  nr  1954D  na  odcinku  od  Suchego  Dworu  do  skrzyżowania  z  drogą  nr  1972D  w  Żórawinie, zlokalizowanego  na  działkach  obręb  Suchy  Dwór  działki  nr:  122dr,  140w,  121dr,  124dr,  obręb  Rzepin  działki  nr:  251/2dr,  251/1dr,  217dr,  214/1,  214/2,  231/3dr,  231/4dr,  230dr,  232dr,  242w,  239/2w,  obręb  Żórawina  działki  nr:  513dr,  44dr,  300dr,  53wp,  74dr,  128/3dr,  674dr,  128/1,  124/5dr,  73wp,  295/1dr,  gmina  Żórawina.

Raport  powinien  obejmować:

1.       opis  planowanego  przedsięwzięcia,  a  w  szczególności:

-  charakterystykę  przedsięwzięcia  i  warunki  wykorzystywania  terenu  w  fazie  budowy  i  eksploatacji,

-  główne  cechy  charakterystyczne  procesów  technologicznych,

-  przewidywane  wielkości  emisji,  wynikające  z  funkcjonowania  planowanego  przedsięwzięcia.

2.  opis  elementów  przyrodniczych  środowiska  objętych  zakresem  przewidywanego  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko.

3.  opis  analizowanych  wariantów,  w  tym  wariantu:

-  polegającego  na  niepodejmowaniu  przedsięwzięcia,

-  najkorzystniejszego  dla  środowiska,  wraz  z  uzasadnieniem  wyboru  wariantu.

4.  określenie  przewidywanego  oddziaływania  na  środowisko  analizowanych  wariantów,  w  tym  również  wystąpienia  poważnej  awarii  przemysłowej

5.  uzasadnienie  wybranego  przez  wnioskodawcę  wariantu,  ze  wskazaniem  jego  oddziaływania  na  środowisko,  w  szczególności  na:

-  ludzi,  zwierzęta,  rośliny,  wodę  i  powietrze,

-  powierzchnię  ziemi,  z  uwzględnieniem  ruchów  masowych  ziemi,  klimat  i  krajobraz,

-  dobra  materialne,

-  wzajemne  oddziaływanie  między  wymienionymi  elementami.

6.  opis  przewidywanych  znaczących  oddziaływań  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko

7.  opis  przewidywanych  działań  mających  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub  kompensację  przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko,

8.  wskazanie,  czy  dla  planowanego  przedsięwzięcia  konieczne  jest  ustanowienie  obszaru  ograniczonego  użytkowania  oraz  określenie  granic  takiego  obszaru,  ograniczeń  w  zakresie  przeznaczenia  terenu,  wymagań  technicznych  dotyczących  obiektów  budowlanych  i  sposobów  korzystania  z  nich,

9.przedstawienie  zagadnień  w  formie  graficznej,

10.  analizę  możliwych  konfliktów  społecznych  związanych  z  planowanym  przedsięwzięciem,

11.  przedstawienie  propozycji   monitoringu  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  etapie  jego  budowy  i  eksploatacji,

12.  wskazanie  trudności  wynikających  z  niedostatków  techniki  lub  luk  we  współczesnej  wiedzy,  jakie  napotkano,  opracowując  raport,

13.  streszczenie  w  języku  niespecjalistycznym  informacji  zawartych  w  raporcie,

14.  nazwisko  osoby  lub  osób  sporządzających  raport,

15.  źródła  informacji  stanowiące  podstawę  do  sporządzenia  raportu.

UZASADNIENIE

     Wnioskiem  z  dnia  12.05.2006r. Powiat  Wrocławski  z  siedzibą  przy  ul.  Podwale  28  we  Wrocławiu  zwrócił  się  do  Urzędu  Gminy  Żórawina  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na   przebudowie drogi  nr  1954D  na  odcinku  od  Suchego  Dworu  do  skrzyżowania  z  drogą  nr  1972D  w  Żórawinie, zlokalizowanego  na  działkach  obręb  Suchy  Dwór  działki  nr:  122dr,  140w,  121dr,  124dr,  obręb  Rzepin  działki  nr:  251/2dr,  251/1dr,  217dr,  214/1,  214/2,  231/3dr,  231/4dr,  230dr,  232dr,  242w,  239/2w,  obręb  Żórawina  działki  nr:  513dr,  44dr,  300dr,  53wp,  74dr,  128/3dr,  674dr,  128/1,  124/5dr,  73wp,  295/1dr,  gmina  Żórawina.

  Urząd  Gminy  Żórawina   wystąpił  o  wydanie  opinii  w  sprawie  obowiązku  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko   do   Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  we  Wrocławiu  oraz  do  Starostwa  Powiatowego  we  Wrocławiu.

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  pismem:  ZNS-601–270/GJ/06  z  dnia 

31  maja 2006r.  postanawia  stwierdzić  obowiązek  sporządzania  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  w/w  przedsięwzięcia  według  w/w  kryteriów.

Starosta  Powiatowy  we  Wrocławiu  pismem:  SP/OŚ/7633.OP-116/2005  z  dnia  20.10.2005r.  postanawia  uznać  za  dopuszczalne  odstąpienie  od  obowiązku  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia  wyżej  wymienionego.

POUCZENIE

    Na  niniejsze  postanowienie  służy  zażalenie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  we  Wrocławiu (Wrocław  pl.  Powstańców  Warszawy 1),  za   moim pośrednictwem  (  Urząd  Gminy  Żórawina,  ul.  Kolejowa  6 ) – w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia.

Wytwarzający informację Andrzej Szawan
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Andrzej Szawan

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 312450 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...