Strona główna » Prawo Lokalne » Komunikaty użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy i terminy sesji
Zarządzenia
Obwieszczenia
Sposoby stanowienia prawa miejscowego
Komunikaty
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - butla na gaz Żórawina

Z dnia 2007/3/30
Ważne od 2007/3/30
Ważne do 2007/4/13

L.dz.UG- FiP. 7624/60/2007

Żórawina, dnia 30.03.2007r.

Zawiadomienie  

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 roku (Dz.U.nr 62, poz. 627 z roku 2001 ze zmianami)  oraz zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami)

                                               

zawiadamiam

że w dniu 30.03..2007 roku na wniosek p. Ireneusza  Dukiel   zostało wszczęte postępowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu  zbiornika  podziemnego  na  gaz  płynny o poj. 2700 l. wraz z przyłączem  gazowym  do  budynku  mieszkalnego  w  miejscowości  Żórawina   na  działce  nr. 133/4,  obręb  Żórawina ,  gmina   Żórawina. 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 i 73 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania   uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina, ul Kolejowa 6, pok. nr 4. w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: - Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu oraz Starostą Powiatu Wrocławskiego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wytwarzający informację Andrzej Szawan
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Andrzej Szawan

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 312642 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...