Strona główna » Przetargi użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Ogłoszenie o przetargu - remont chodników

Z dnia 2006/7/11
Ważne od 2006/7/11
Ważne do 2006/7/20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                             Gmina Żórawina

ul. Kolejowa 6

55-020 Żórawina

strona www.bip.zorawina.pl

e-mail: przetargi@zorawina.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Remonty chodników na terenie Gminy Żórawina”

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień  CPV– 45 233222-1 roboty w zakresie chodników    
2) Termin wykonania zamówienia     - od dnia podpisania umowy do 15.10.2006 r.

3) Zakres zamówienia obejmuje:

-          roboty rozbiórkowe krawężników, nawierzchni z płytek betonowych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

betonowych oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego,

-          mechaniczne roboty ziemne : profilowanie i zagęszczanie,

-          regulacja krawężników oraz ustawienie nowych na podbudowie betonowej,

-          regulacja studzienek dla włazów kanałowych i studzienek telefonicznych ,

-          wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej i kamiennej,

-          wykonanie nawierzchni i wjazdów z kostki brukowej i kamiennej

-          szczegółowy zakres robót określony w przedmiarach robót

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

6) Zamawiający przewiduje na podstawie art.67 ust.1 pkt. 5 udzielenia zamówienia dodatkowego.

7) Termin składania ofert upływa dnia20.07. 2006r.  godz.1100. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd  Gminy ul. Kolejowa 6;  55-020 Żórawina pok. Nr -  13 sekretariat.

7) Zastosowane kryteria:cena ofertowa                                          - waga 100 %

8) Wadium: 7000 zł.

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 24

lub za zaliczeniem pocztowym a także drogą elektroniczną na stronie internetowej www.bip.zorawina.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

-          spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

-          złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

-          wykażą się realizacją przynajmniej dwóch zadań z ostatnich 5 lat (potwierdzonych referencjami przez Zamawiających), stwierdzających należyte wykonanie zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

-          posiadają kadrę z uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia

-          zapewnią 12 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest mgr inż. Ewa Lozio, tel.(071) 31-65-157 w 38 w godz.8 00 do 1400.

Ogłoszenie wywiesza się na okres   od dnia  12..07.2006 r. do dnia 20.07. 2006 r.

Żórawina:  dnia  07..07.2006r.   

                                                                                                                        Jan Żukowski

Wójt Gminy Żórawina

Wytwarzający informację Małgorzata Duma
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Duma
Elementy podrzędne (2)
plik odpowiedzi na zadane pytania
plik Ogłoszenie o wyborze oferty

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 493800 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...