Strona główna » Przetargi użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

SIWZ - Remont chodników

Z dnia 2006/7/11
Ważne od 2006/7/11
Ważne do 2006/7/20

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Na zadanie pn.:

 

Remont Chodników na terenie Gminy Żórawina”

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

 

Zamawiający: Gmina Żórawina z siedzibą w Żórawinie ul. Kolejowa 6
   reprezentowana przez Wójta Gminy Żórawina.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. (Dz. U.
z 2004r. Nr 19 poz.177ze zmianami)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: Remont chodników na terenie gminy Żórawina

 

 

Remonty chodników  na terenie
Gminy Żórawina”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień  CPV – 45 233222-1      

Zakres robót :

-         Roboty rozbiórkowe krawężników, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, betonowych oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego,

-         Mechaniczne roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie,

-         Regulacje krawężników oraz ustawienie nowych na podbudowie betonowej,

-         Regulacja studzienek dla włazów kanałowych i studzienek telefonicznych,

-         Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej i kamiennej,

-         Wykonanie nawierzchni i wjazdów z kostki brukowej i kamiennej

-          Szczegółowy zakres robót określony w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej umowy,

 

3.1. W ofercie należy podać:

§      cenę brutto za wykonanie całości zadania z podziałem na etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ( zał. nr 3 do projektu umowy)

3.2 .Zamówienie należy wykonać z materiałów własnych wykonawcy za wyjątkiem istniejącego krawężnika kamiennego przewidzianego w przedmiarach  do regulacji.

 

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający  przewiduje na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5. Ustawy Prawo zamówień publicznych udzielenia zamówienia dodatkowego .

5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

 

6. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

9. Termin wykonania umowy.

 

Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 15.10.2006 r.

 

10. Warunki udziału w postępowaniu:

10.1. Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

-                 spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

-                 złożą ofertę kompletną dokumentację w rozumieniu niniejszej specyfikacji

-                 wykażą się realizacją przynajmniej dwóch zadań z ostatnich 5 lat (potwierdzonych referencjami przez Zamawiających), stwierdzających należyte wykonanie zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

-                 zapewnią 12 miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty

10.2. Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

 

11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

11.1`Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniami według załącznika nr 1 do specyfikacji

Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawcy winni załączyć dokumenty lub potwierdzone kserokopie dokumentów (wszystkie dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę upoważnioną oraz opieczętowane pieczątką imienną osoby podpisującej oraz pieczątką firmową):

11.2 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór zał. nr 2 do specyfikacji)

[w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot]

11.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

[w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot]

11.4 Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

11.5 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (kierownika budowy) do wykonania zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

11.6 Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji organu podatkowego

11.7 Zaakceptowany projekt umowy (projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji).

11.8 Wykaz zrealizowanych w ostatnich pięciu latach zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. (Wykaz musi zawierać min. 2 zamówienia (wzór załącznik  nr 4 do specyfikacji)

11.9 Referencje potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt. 9.8 zostały wykonane
z należyta starannością

11.10      Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności. (wzór załącznik nr 5 do specyfikacji)

 

Ponadto do ofert należy dołączyć:

 

11.11      Dowód wniesienia wadium

 

12.”A” Zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych – w wypadku wartości ceny ofertowej przekraczającej dwukrotną wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, do oferty należy dołączyć umowę spółki, jeśli daje takie uprawnienia lub uchwałę walnego zgromadzenia wspólników udzielającej pełnomocnictwa zarządowi spółki do zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza dwukrotną wysokość kapitału zakładowego spółki.

 

12”B” W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Ksero pełnomocnictwa musi być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1. Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów :

 

cena ofertowa                                                                                                    waga 100%

 

Ocena= [(cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto) x W] x 100 pkt

 

W- waga % czynnika kryterium ceny ofertowej

 

13.2 Oceny dokonywać będzie komisja przetargowa.

13.3 Wygrywającym przetarg będzie wykonawca, którego oferta otrzyma najwyższą ocenę punktową przy spełnieniu wszystkich warunków zawartych w niniejszej specyfikacji.

 

 

14. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

14.1. Cena ofertowa brutto polega na określeniu wysokości kosztów remontu chodników na terenie gminy Żórawina.

14.2.  Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

14.3 Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

16. Wymagania dotyczące wadium:

16.1 Wadium przetargowe w wysokości  (  0,5% do 3 % wartości zamówienia(słownie: siedem tysiący złotych) Wykonawca powinien wnieść najpóźniej do dnia  ( Wpisać termin przetargu i godzinę składania ofert.

16.2 Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

   a) w pieniądzu: przelewem na konto Gminy Żórawina w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich O/Żórawina 67 9574 1028 2002 0013 0013 0004z dopiskiem „wadium przetargowe – dotyczące remontu chodników

         b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

         c) w gwarancjach bankowych

         d) w gwarancjach ubezpieczeniowych

         e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. B ustawy  z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

16.3Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 16.2 lit. b ÷ e SIWZ musi być zdeponowane w oryginale w kasie Urzędu Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 5), a kserokopię z adnotacją i podpisem o przyjęciu wadium do kasy oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą.

13.3  Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych

13.4  Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z treścią art.46 ust. 1 i ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych

13.5  Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium w przypadkach określonych
w art.46 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

       Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

15. Opis sposobu przygotowania oferty.

15.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

15.2  Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę/osoby uprawnione do składania woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

15.3  Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty.

15.4 Oferta winna być sporządzona w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz podpisane przez wykonawcę i opieczętowane pieczątką imienną osoby upoważnionej i pieczątką firmową.(brak numeracji stron  lub pieczątek nie będzie powodem odrzucenia oferty)

15.5 Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

15.6 Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną, kadrową i doświadczenie wykonawcy wymienione w pkt 11 specyfikacji

15.7 Zaleca się wykonawcą przeprowadzenie wizji lokalnej terenu celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

15.8 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (zgodnie z art. 82 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

15.9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych dwóch kopertach lub opakowaniach. (zewnętrznej i wewnętrznej)

15.10 Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

 

URZĄD GMINY w Żórawinie

Ul. Kolejowa  6, 55 – 020 Żórawina

 

oraz powinna być oznakowana następująco: Oferta na wykonanie zadania pn. :

 

„Remonty chodników na terenie Gminy Żórawina””

 

Nie otwierać przed dniem  2006- 07-20 godz. 11.30

 

15.11 Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak koperta zewnętrzna
i ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

15.12 Oferta zamienna powinna ponadto posiadać dopisek: „OFERTA ZAMIENNA”.

15.13 Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez wykonawców w/w warunków opakowania i oznakowania kopert.

15.14  W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić swoją ofertę poprzez złożenie nowej oferty lub wycofać ofertę pismem podpisanym przez uprawnione osoby. Żadna oferta nie może zostać zmieniona lub wycofana przez wykonawcę po terminie składania ofert.

15.15   Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, jednak bezwarunkowo decyduje data dostarczenia wpisana na potwierdzeniu odbioru przesyłki na wskazany adres Zamawiającego.

15.16   Wykonawca powinien zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (zgodnie z art. 96 ust 4 Ustawy prawo zamówień publicznych). Składający ofertę nie może zastrzec informacji, których jawność wynika z innych przepisów.

 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1.   Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres:

URZĄD  GMINY w Żórawinie

ul. Kolejowa 6, 55 – 020 Żórawina

 

16.2  Oferty należy składać w terminie do dnia 20.07.2006 r. do godz.11 00

 

16.3              Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 20.07.2006 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 21. 

17. Opis udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz oświadczenie, czy zamawiający zamierza zwoływać zebranie dostawców i wykonawców.

17.1. Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią specyfikacji. Każdy wykonawca, który nabył specyfikację ma prawo zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie jej treści, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert Pytania wykonawców powinny być składane na adres:

         URZĄD GMINY w Żórawinie

 55 – 020 Żórawina ul. Kolejowa 6

Pytania powinny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, który je stawia.

17.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie pisemnej odpowiedzi zainteresowanemu wykonawcy, przed terminem składania ofert. Kopie odpowiedzi Zamawiającego będą wysłane pozostałym wykonawcą, wraz z treścią pytań, lecz bez ujawnienia ich autora.

17.3. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca w momencie jej wprowadzenia.

17.4. Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy nabyli specyfikację, o treści wprowadzonych zmian.

17.5. W razie wprowadzenia modyfikacji w specyfikacji, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych ma prawo przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia ich aktualizacji.

17.6. Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców.

 

18. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.

 

19. Informacja o trybie otwarcia i oceny oferty.

19.1. Posiedzenie komisji przetargowej rozpocznie się od przedstawienia członków komisji,
a następnie zostanie sprawdzona liczba złożonych ofert oraz zostanie zbadany stan kopert złożonych ofert. W przypadku stwierdzenia, że koperty zostały naruszone lub nie są zamknięte, komisja podejmie decyzję odnośnie rozpatrzenia lub odrzucenia oferty.

19.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy i adresy wykonawców, od których pochodzą zwracane oferty zostaną protokolarnie odnotowane.

19.3. Bez otwierania zostaną zwrócone koperty, co do których stwierdzono, że:

                a) zostały wycofane pismem podpisanym przez uprawnione osoby,

                b) zostały zastąpione ofertą zamienną,

19.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

         przeznaczyć na realizację zamówienia.

19.5. Po dokonaniu powyższych czynności zostaną otwarte pozostałe koperty.

19.6. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresy rękojmi. Powyższą informację dostarcza się również wykonawcą, którzy nie będą obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

19.7. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele wykonawców. Otwarcie ofert będzie poprzedzone ich przeliczeniem.

19.8. W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie ważne oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności wykonawców oraz kryteriów oceny ofert.

19.9.    Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgodnie z art. 87 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

19.10. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

19.11. O odrzuceniu zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę

19.12. Przetarg wygra wykonawca, który:

- spełni wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w pkt.13specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19.13.O wyniku postępowania niezwłocznie zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy

          wykonawcy.

19.14.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w sytuacjach wymienionych w art. 93 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu przetargu Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku :

-          unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

-          złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

                

20. Osoby uprawione do porozumiewania się z wykonawcami:

1)         -  mgr inż. Ewa Lozio w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400

Wytwarzający informację

Małgorzata Duma
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Duma
Elementy podrzędne (1)
plik odpowiedzi na zadane pytania

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 493854 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...