Strona główna » Przetargi użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę koparko-ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Z dnia 2007/7/5
Ważne od 2007/7/5

OGŁOSZENIE

o udzielenie zamówienia publicznego

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Al. Niepodległości 17

55-020 Żórawina

strona  www.bip.zorawina.pl

e-mail: pgk_zorawina@poczta.onet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony  na zakup i dostawę koparko-ładowarki

Wspólny słownik zamówień (CPV)- 29522600-0

Ogólny zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest zakup i dostawa koparko-ładowarki

SIWZ zamieszczona będzie na stronie: www.bip.zorawina.pl

Kryteria oceny ofert:  cena  – 100 %.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej

Wymagany termin realizacji zamówienia : 12 tygodni od podpisania umowy

Termin związania z ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia  można  uzyskać na stronie internetowej : www.bip.zorawina.pl.   

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1. w zakresie merytorycznym : Zdzisław Mardosz , tel. 071/31-65-116

2. w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych : Izabela Kuriata

Tel. 071/31-65-116

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Żórawinie al. Niepodległości 17 pok. nr 7-    w terminie do dnia  : 19.07.2007 r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 19.07.2007 r. .r. w siedzibie Zamawiającego Żórawina Aleja Niepodległości 17 pok. Nr 7 o godz. 11.30

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w SIWZ.

 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych  w SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

                                                          

                                                                                                Zdzisław  Mardosz

                                                                                                

                                                                                                    p.o.  dyrektora

Wytwarzający informację Zdzisław Mardosz
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Zdzisław Mardosz
Elementy podrzędne (1)
plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 496036 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...