Strona główna » Przetargi użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Aktualizacja - Ogłoszenie o przetargu na Budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Żórawina z uwzględnieniem wytycznych programowych Ministerstwa Sportu Rzeczypospolitej Polskiej p.n. - „Blisko Boisko”.

Z dnia 2007/7/11
Ważne od 2007/7/6
Ważne do 2007/7/31

-UG-ITiPP /341/ 7 /2007

OGŁOSZENIE

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Gmina – Żórawina

ul. Kolejowa 6

55-020 Żórawina

strona  www.bip.zorawina.pl

e-mail: przetargi@zorawina.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na  Budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Żórawina z uwzględnieniem wytycznych programowych Ministerstwa Sportu Rzeczypospolitej Polskiej p.n. - „Blisko Boisko”.

KOD CPV 45212221-1

Ogólny zakres przedmiotu zamówienia:

Budowa  boiska piłkarskiego miejscowości Żórawina 

W zakres inwestycji wchodzi:

1. Roboty przygotowawcze

- rozebranie i wywiezienie materiału z istniejącego boiska asfaltowego,

- rozebranie elementów betonowych z linii boiska

- zdemontowanie istniejącego ogrodzenia z siatki w ramach stalowych

- karczowanie drzew

2. Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej

3. Wykonanie ogrodzenia boiska – powierzchnia terenu ogrodzonego – 2531 m 2

4. Wykonanie odwodnienia boiska

5. Wykonanie instalacji oświetlenia boiska

6.Wykonanie obrzeża betonowego boiska

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający nie przewiduje na podstawie art.67 ust.1 pkt.6  udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej

Wymagany termin realizacji zamówienia : 1. 10.2007 r.

Termin związania z ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia  można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. Nr 23  , bądź też uzyskać na stronie internetowej : www.bip.zorawina.pl.   

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

-  w zakresie merytorycznym – Jacek Kuziora  tel. 071/31-65-  157 w 35

-  w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Małgorzata Duma ,

    tel. 071/31-65-157 w 48

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Żórawina ul. Kolejowa 6 pok. nr 13

 ( sekretariat) w terminie do dnia :31.07.2007 r r.  do godz. 11.30 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07. 2007 r. o godz.12.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Żórawinie al. Niepodległości 6. mała sala.

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający następujące warunki:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek  posiadania takich uprawnień
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują  potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia 
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie  zamówienia .
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ustawy
  • wykażą , że w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie ,   wykonali należycie co najmniej 1 zamówienie podobne o podobnej wielkości  lub większe

 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych  w SIWZ.

Kryteria oceny ofert – cena- 100 %

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zamawiający   wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 5% wartości zamówienia.                                                

                                                                                                   Jan Żukowski

Wójt Gminy Żórawina

Wytwarzający informację Małgorzata Duma
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Duma
Elementy podrzędne (6)
plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
plik Przedmiar
plik 20070711_aktualna_spec.doc
plik 20070711_odpowiedz_na_zapytanie.doc
plik odpowiedzi na zapytania
plik Ogłoszenie o wyborze oferty

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 493812 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...