Strona główna » Nabór na wolne stanowiska pracy użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum

Z dnia 2009/6/24
Ważne od 2009/6/24
Ważne do 2009/7/8
 

Żórawina 2009.06.18Wójt Gminy Żórawina

Ogłasza konkurs

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

GIMNAZUJM im.Armii Krajowej W ŻÓRAWINIE 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

  - ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowania pedagogiczne oraz

  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum;

  - ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs

  kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami

w sprawie placówek kształcenia nauczycieli;

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub

pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

3) w okresie ostatnich pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora

uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub w gimnazjum, a w

przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich

czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio

po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed

przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku

zawodowego;

4) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r. Nr 97,poz.674 ), oraz nie toczy się

przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

6) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie karne;

7) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada

  1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2003 r., Nr 15, poz. 148);


2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju

  szkoły lub placówki;

  2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację

  o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej –

  w przypadku nauczyciela akademickiego;

  3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty

  potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby

  niebędącej nauczycielem;

  4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie

  wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku

  osoby niebędącej nauczycielem;

  5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu

  zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu

  zarządzania oświatą;

  6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

  Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba

  zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych

  typach szkół i placówek ;

  7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

  stanowisku kierowniczym;

  8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76

  ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r.,nr 97,poz.674)

  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie

  toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

  10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych

  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1

  pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15,

  poz.148);

  11)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002

  r.nr 101, poz.926) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym,

numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Gimnazjum im.Armii Krajowej w Żóraiwnie”, w terminie 14 dni od dnia

ukazania się ogłoszenia, na adres: Urząd Gminy Żórawina, 55-020 Żórawina ul.Kolejowa 6.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Żórawina.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie.Wójt Gminy

/-/ Jan Żukowski

Wytwarzający informację Maria Firecka
Publikujący informację Andrzej Szawan
Odpowiedzialny za treść Maria Firecka

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 129913 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...