Strona główna » Finanse Gminy » Budżet » 2004 użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Budżet
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sprawozdania budżetowe
Majątek
Podatki i opłaty lokalne
Prawo Lokalne
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Budżet 2004

BUDŻET GMINY NA ROK 2004

Z dnia 2004/3/31
Ważne od 2004/8/5
Notatka

budżet Gminy został zmieniony następującymi aktami prawnymi:

1. uchwałą Rady Gminy nr 16/2004 z dnia 19 maja 2004 r. podjętą przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji organów Gminy Żórawina;

2. uchwałą Rady Gminy nr III/12/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.

3. uchwałą Rady Gminy nr IV/18/2004 z dnia 29.07.2004 r.

4. uchwałą Rady Gminy nr VII/34/2004 z dnia 17.11.2004 r.

Uchwały te są dostępne w Menu - tytuł uchwały

                           

Uchwała nr 3 / 2004

 

Rady Gminy Żórawina z dnia  31 marca 2004 roku w sprawie budżetu na rok 2004

podjęta przez Osobę pełniącą funkcje Rady Gminy

 

 

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 litera  d pkt 10, art. 51  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. nr 142 poz.1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ , art. 109,116,118 i 124 ust.1 pkt 1 - 11 , ust.2 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4 , art.128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.u. nr 155 poz.1014 /  ,  Rada Gminy Żórawina uchwala co następuje :

 

§ 1

 

1. Dochody budżetu gminy w kwocie                                                       -  10.088.596 ,-

   w tym

-         dochody własne                                                                                -    3.591.700,-

-         udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa         -     1.433.033,-

-         subwencja  ogólna                                                                             -    4.760.673

w tym

- część wyrównawcza                                                                            -     1.074.240,-

- część oświatowa                                                                                  -     3.686.433,-

-         dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych

gminie                                                                                               -       247.774,-

   -     dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

          z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

          ustawami                                                                                          -            4.000,-

Szczegółowy podział dochodów  zawiera  załącznik nr 1  do uchwały.

 

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie                                                       -   10.731.244 ,-

    w tym:

2.1

    - wydatki bieżące w kwocie                                                                -       10.243.726,-

       w tym wynagrodzenia i pochodne                                                    -       5.194.925,-

    - dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkola       -          521.110,-

-  dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                       -          475.000,-

-  dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

    do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom                                       -           80.000,-

-   wydatki na obsługę długu publicznego                                              -          240.000,-*

2.2

-wydatki majątkowe /nowo planowane oraz zobowiązania z lat ubiegłych/ - 487.518,-

                                                                          

 

  Szczegółowy podział wydatków  zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

 

 

 

- 2 -

 

§ 2

 

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 642.648,- zł

 

 

§ 3

 

1.Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 642.648,- zł   
   planuje się pokryć z pożyczki Ministerstwa Finansów – Departamentu Poręczeń i  
   Gwarancji.

2. Spłata przypadających w 2004 roku rat kredytu i pożyczki w wysokości 789.500,- zł
     nastąpi z :

- nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie
    151.666,- zł

- planowanej pożyczki z Ministerstwa Finansów – Departamentu Poręczeń i Gwarancji w
   kwocie 638.194,- zł

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń lat ubiegłych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

 

§ 4

 

Określa się do  przychody i wydatki zakładów budżetowych / przedszkola / w następujących kwotach:

 

1.      Przychody                                                               -      723.511,- zł

     w tym :

-         dotacje z budżetu                                                    -      521.110,- zł  

 

2.      Wydatki                                                                   -      702.609,- zł

w tym:

-         wpłaty do budżetu                                                     -          -------------

 

Szczegółowy podział kwot określony w pkt 1 i 2 dla zakładów budżetowych wyszczególnia się w załączniku nr 4 do uchwały.

 

§ 5

 

Określa się wysokość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

§ 6

 

Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości                         -     61.590,- zł

w tym;

-         rezerwę ogólną                                                                                -     61.590,- zł

 

- 3 -

 

§7

 

Plan nakładów na inwestycje jednostek i zakładów budżetowych na rok 2004 zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

 

 

§ 8

 

Określa się wysokość dotacji podmiotowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności bieżącej według poniższego zestawienia :

- rozdział - 92109- domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby              -     61.500,- zł

- rozdział - 92113 – centra kultury i sztuki                                           -   287.500,- zł

- rozdział - 92116 – biblioteki                                                               -   126.000,- zł

 

§ 9

 

Określa się wysokość dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w :

- rozdział – 92605- zadania w zakresie  kultury fizycznej i sportu       -  80.000,- zł

 

§ 10

 

Prognozę spłaty długu publicznego na rok 2003 i lata następne zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

 

§ 11

Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w rozdziałach 75023 i 80101 stanowiące załączniki nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 12

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

 

 

§ 13

 

1.      Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  100.000,- zł / dział 756 rozdział 75618 § 048 /.

2.      Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 155.470,- zł

     / dział 851 rozdział 85154 /

 

§ 14

 

 

Upoważnia się Wójta Gminy do

1.      zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nierytmicznej realizacji

      dochodów w maksymalnej wysokości do 150.000 zł. .Zaciągnięty kredyt winien zostać    

- 4 -

 

     spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.

2.      dokonywania zmian w planie wydatków  z wyjątkiem przeniesień wydatków między

     działami klasyfikacji budżetowej.

3.      samodzielnego zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy na sumę w wysokości

      90.000,- zł

§ 15

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia :

Planując budżet na 2004 rok po stronie dochodów przyjęto wielkości dotacji i subwencji  wynikające z decyzji organów państwowych . Dochody z tytułu podatków zostały przyjęte na podstawie naliczonych wymiarów na 2004 rok.W celu pokrycia deficytu budżetu w ramach opracowywanego programu naprawczego rozpoczęto starania o pożyczkę z Ministerstwa Finansów , ponadto planuję się uzyskanie pożyczki także z Ministerstwa Finansów na refinansowanie kredytu zaciągniętego na budowę gimnazjum z okresem spłat do 10 lat co pozwoliłoby ustabilizować sytuację finansową gminy.

W budżecie założono spłaty rat kredytu na budowę gimnazjum od wysokości 6.000.000,- zł
 wobec stanowiska BZ WBK S.A.  iż należy kredyt przewalutować kwota kredytu może wzrosnąć do około 7.800.000,- zł co jednocześnie zwiększy zobowiązania z tytułu odsetek od kredytu złotówkowego jak i wysokość rat kapitałowych. Jeżeli jednak uzyska się pożyczkę z Ministerstwa Finansów i spłaci jednorazowo do banku 6.000.000,- zł to różnica wynikająca z przewalutowania zostanie umorzona przez kredytodawcę.

Po stronie wydatków zaplanowano spłatę zobowiązań wymagalnych na koniec 2003 roku w kwocie 1.198.429,- zł oraz niezbędne wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy jak i podległych jednostek. Ze względu na trudną sytuację finansową nie planuje się podwyżek  płac dla pracowników a wręcz przeciwnie mogą nastąpić obniżki wynagrodzeń w ramach programu naprawczego. W  zadaniach inwestycyjnych zaplanowano kwoty na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych i niewielkie kwoty na ewentualne awarie ( znaczne zużycie sprzętu ).

W załączniku nr 5 nie wykazano dotacji w kwocie 51.416,- zł ponieważ z uzyskanych informacji od Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika iż środki te nie będą wykazywane w sporządzanych w 2004 roku sprawozdaniach Rb-50 .* dodatkowe informacje w załączniku nr 7 i w opisie

Wytwarzający informację R. Łoziński
Publikujący informację A. Lewicka
Odpowiedzialny za treść
Elementy podrzędne (10)
plik za_nr_1_do_budetu_2004.doc
plik za_nr_2_do_budetu_2004.doc
plik za_nr_3_do_budetu_2004.doc
plik za_nr_4_do_budetu_2004.doc
plik za_nr_5_do_budetu_2004.doc
plik za_nr_7_do_budetu_2004.doc
plik za_nr_6_do_budetu_2004.doc
plik za_nr_8_do_budet_2004.doc
plik za_nr_9_do_budetu_2004.doc
plik za_nr_10_do_budetu_2004.doc

Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 4249 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...