Strona główna » Prawo Lokalne » Sposoby stanowienia prawa miejscowego użytkownik: gość
Wybory Samorządowe 2014
Urząd Gminy
Gminne Władze
Finanse Gminy
Prawo Lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy i terminy sesji
Zarządzenia
Obwieszczenia
Sposoby stanowienia prawa miejscowego
Komunikaty
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Środowiska
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Żórawina na lata 2005-2013
Studium
Przetargi
Jednostki Organizacyjne
Nabór na wolne stanowiska pracy
Stypendia
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Mapa serwisu
Statystyka stron
Zgłoś błąd/sugestię

Sposoby stanowienia prawa miejscowego

Rada Gminy jest organem Gminy wydającym, w granicach posiadanych kompetencji i zgodnie z delegacją wynikającą z aktów wyższego rzędu, akty prawne normatywne będące aktami prawa miejscowego oraz akty prawne nie zawierające przepisów powszechnie obowiązujących. Rada Gminy wydaje akty prawne w formie uchwał.

Jak wynika z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DZ.U.Nr 78, poz. 483) organy samorządu terytorialnego na podstawie i w granicach zawartych w ustawie ustanawiają akt prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Akty prawa miejscowego mają zatem moc powszechnie obowiązującą a zasięg ich obowiązywania jest terytorialnie ograniczony do obszaru gminy.

Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dn. 8.03.1990r. o samorządzie gminnym w rozdziale 4 zatytułowanym "Akty prawa miejscowego stanowione przez gminę".

Akty prawa miejscowego wydawane są przez Radę Gminy w formie uchwał na podstawie upoważnień ustawowych. Prawo miejscowe obowiązuje na terenie gminy.

Natomiast w zakresie nieuregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Przepisy porządkowe mogą przewidywać za naruszenie ich przepisów, kary grzywny wymierzane na zasadach i trybie określonych w prawie o wykroczeniach.

W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydawać również wójt w formie zarządzenia.

Przepisy porządkowe wójt przesyła wójtom gmin sąsiednim gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina następnego dnia po ich ustanowieniu.

 

Projekty uchwał Rady Gminy przygotowują pod względem merytorycznym wydziały. Jeżeli wymaga tego przepis prawa, projekt aktu prawnego poddaje się konsultacji społecznej.

Opracowany projekt uchwały Rady, podpisany przez Wójta powinien być przedłożony radcy prawnemu celem uzyskania opinii co do jego legalności.

Ostateczną wersję uchwały składa się w Biurze Rady, natomiast po jego uchwaleniu przedkładane są wojewodzie i gdy wymagają tego przepisy prawa podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


Biuletyn redagują:
Monika Baron Witka
Dariusz Kubacki

tel. +48 71 316 51 57
licznik: 33548 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
24-12-2014: IV sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
19-12-2014: III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014r. o godz.15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości więcej...
11-12-2014: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 ..." więcej...
11-12-2014: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Stary Śleszów, gm. Żórawina” więcej...
05-12-2014: II sesja Rady Gminy Żórawina VII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r. o godz.14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległości  więcej...
03-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Rzeplin, Mędłów i Suchy Dwór w gm. Żórawina” więcej...
01-12-2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa magazynu oleju rzepakowego oraz rozbudowa magazynu makuchu rzepakowego” więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania Komisji Skrótacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...
28-11-2014: Uchwała nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina więcej...